CROFOR

CROATIAN FORESTRY


FORUM


22. OŽUJKA 2024. | 11-13h


POVODOM MEĐUNARODNOG DANA ŠUMA I DANA KVALITETE FAKULTETA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

POZIVAMO VAS NA 2. HRVATSKI ŠUMARSKI FORUM

CROFOR

-CROATIAN FORESTRY FORUM-

NA TEMU:

AKTUALNI IZAZOVI U GOSPODARENJU ŠUMSKIM EKOSUSTAVIMA

PROGRAM

10:30-11:00

Okupljanje sudionika

11:00-11:15

Uvod i predstavljanje panelista, pozdrav dekana

11:15-11:30

PREZENTACIJA: Izazovi održivog gospodarenja

mr. Krešimir Žagar, dipl. ing., direktor Sektora za šumarstvo, Hrvatske šume d.o.o.

11:30-12:30

Panel

Obnova oštećenih sastojina

Posljedice oluje u Spačvanskom bazenu

Utjecaj nepogoda na urbane šume i zaštićena područja

Inovativni proizvodi u preradi drva

12:45-13:00

Dodjela nagrada i priznanja zaposlenicima povodom Dana kvalitete Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije

Prisustvovanje CROFOR-u vrednuje se članovima Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije u sklopu stručnoga usavršavanja

PANELISTI:

• mr. spec. KREŠIMIR ŽAGAR, dipl. ing.
DIREKTOR SEKTORA ZA ŠUMARSTVO, HRVATSKE ŠUME D.O.O.

• dr. sc. IVAN BALENOVIĆ, znanstveni savjetnik
POMOĆNIK RAVNATELJICE, PREDSTOJNIK ZAVODA ZA UREĐIVANJE ŠUMA I ŠUMARSKU EKONOMIKU HRVATSKOG ŠUMARSKOG INSTITUTA

• doc. dr. sc. ANDREJA ĐUKA
PRODEKANICA ŠUMARSKOG ODSJEKA FAKULTETA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

• dr. sc. IVAN AMBROŠ
DIREKTOR CENTRA KOMPETENCIJA D.O.O. ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, VINKOVCI

• KRASNODAR SABLJIĆ, dipl. ing.
VODITELJ UŠP VINKOVCI, HRVATSKE ŠUME D.O.O.

moderatorica: Zrinka Grancarić

VELIKI AMFITEATAR FŠDT SVEUČILIŠTA U ZAGREBU SVETOŠIMUNSKA CESTA 23

22. OŽUJKA 2024.

11-13 SATI

PROŠLI DOGAĐAJI

CROFOR 22. ožujka 2024.

Drugi Croatian Forestry Forum održan je na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije 22. ožujka 2024. na temu „Aktualni izazovi u gospodarenju šumskim ekosustavima“.

Na panelu su sudjelovali:
mr. spec. Krešimir Žagar dipl. ing., direktor Sektora za šumarstvo Hrvatskih šuma d.o.o.
dr. sc. Ivan Balenović, znanstveni savjetnik pomoćnik ravnateljice, predstojnik Zavoda za uređivanje šuma i šumarsku ekonomiku Hrvatskog šumarskog instituta
doc. dr. sc. Andreja Đuka, prodekanica šumarskog odsjeka Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Ivan Ambroš, direktor Centra kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, Vinkovci
Krasnodar Sabljić, dipl. ing. voditelj UŠP Vinkovci, Hrvatske šume d.o.o.


CROFOR 22. ožujka 2023.

Prvi Croatian Forestry Forum održan je na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije 22. ožujka 2023. na temu „Inovacije i održivi razvoj“. Događaj je okupio brojne sudionike iz relevantnih institucija, stručnjake te studente. Panelisti foruma raspravljali su o sljedećim temama: inovacije i održivi razvoj, izazovi potrajnog gospodarenja šumama u budućnosti, žene u šumarstvu i drvnoj tehnologiji, znanstveno-istraživački rad studenata, značaj i uloga urbanog šumarstva te inovacije u hrvatskoj drvnoj industriji. Nakon panel rasprave, upriličeno je svečano potpisivanje Sporazuma o suradnji FŠDT-a i Hrvatskih šuma d.o.o. Potpisivanju su pristupili dekan Fakulteta, prof. dr. sc. Josip Margaletić te predsjednik Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. Nediljko Dujić.

Na panelu su sudjelovali:
Prof. dr. sc. Josip Margaletić, dekan Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije
Akademik Igor Anić, predsjednik Hrvatskog šumarskog društva
mr. spec. Krešimir Žagar dipl. ing., direktor Sektora za šumarstvo Hrvatskih šuma d.o.o.
Silvija Zec, dipl. ing. šum., predsjednica Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije
Stjepan Vojinić, predsjednik Hrvatskog drvnog klastera
Ivona Josipović univ. bacc. ing. techn. lign., studentski zbor Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije

GLAVNI ORGANIZATOR:

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet šumarstva i drvne tehnologije

U SURADNJI S:

PRIJAVA NA FORUM:

Prijava